Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

23.04.2018
Повідомлення про переважне право.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

ПриватнОГО акціонернОГО товариствА

 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ», код за ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 2, оф.703 (надалі - Товариство) повідомляє, що  річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2018 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 018 420,80 грн. (десять мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста двадцять гривень 80 копійок) до 31 957 200 грн. (тридцять один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч двісті  гривень 00 копійок) шляхом розміщення у  кількості 1 359 280 (один мільйон триста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят) штук номінальною вартістю 16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок)  кожна.

 

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом приватного розміщення акцій.

Ринкова вартість акцій становить 16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки) за одну акцію.

Ціна розміщення акцій 16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки) за одну акцію, що є вищою за номінальну вартість -   16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок)  та  дорівнює ринковій  вартості –   16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки.

 

Акціонеру, що є власником простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 17.04.2018 року, надається переважне право на придбання акцій, що розміщуються, тобто, право придбавати розміщувані прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих іменних акцій станом на 17.04.2018 р.

 

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонери Товариства в строк з 11.06.2018 по 02.07.2018 включно, повинні подати на ім’я уповноваженої особи Товариства (Голова Правління), письмову заяву, яка складена українською мовою, про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право за ринковою вартістю 16,22 (шістнадцять гривень 22 копійки)  за одну акцію.

У заяві акціонера повинно бути зазначено: найменування акціонера (прізвище, ім'я, по батькові), контактний телефон; кількість акцій, які акціонер має намір придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії; дату складання заяви. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додається обов’язково оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.

 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав заяву, в строк з  11.06.2018 р.  по 02.07.2018р.  включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.

 

Оплата акцій здійснюється  грошовими коштами в національній валюті України (гривні).

 

Кошти перераховуються у термін з 11.06.2018р. по 02.07.2018р. включно за наступними реквізитами:

 

Рахунок: одержувач - ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ», код ЄДРПОУ 31171581, рахунок  № 26509008000130 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478.

 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

 

У випадку, коли акціонер оплатив акції з порушенням умов оплати, встановленими умовами розміщення, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення.

 

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Голова Правління видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

 

 

Голова Правління                         ________________________                        О.С.Іванов

М.П.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua