Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

17.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження

03035, мiсто Київ, площа Солом'янська,2, офiс 703

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)-244-04-14 (044)-244-04-14

5. Електронна поштова адреса

krus@krus.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.krus.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталуII. Текст повідомлення

17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (протокол №30 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ" вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про приватне розмiщення 1 359 280 (один мiльйон триста пятдесят девять тисяч двiстi вiсiмдесят) простих iменних акцiй, у звязку з чим розмiр статутного капiталу збiльшився на 21938779.20 грн. (двадцять один мiльйон девятсот тридцять вiсiм тисяч сiмсот сiмдесят девять гривень 20 коп.).
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 16,14 грн. (шiстнадцять гривень 14 коп.). Цiна розмiщення акцiй - 16,22 грн. (шiстнадцять гривень 22 копiйки) за одну акцiю, що дорiвнює ринковiй вартостi та є вищою за номiнальну вартiсть. Ринкова вартiсть визначена станом на 06.03.2018 незалежною оцiнкою, що проведена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - Бевзо Олександром Вiльямовичем (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України № 1049/17 вiд 31 жовтня 2017 року), та затверджена рiшенням Наглядової ради вiд 13.04.2018. Рецензiя на звiт про оцiнку акцiй Товариства здiйснена суб'єктом оцiночної дiяльностi – Приватне пiдприємство «Експерт-Аналiтик» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №823/16 вiд 25 жовтня 2016 року).
Iнформацiя щодо змiни власника значного пакета акцiй, бiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, до завершення розмiщення акцiй, вiдсутня.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв становить 318,98%.
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують однакову сукупнiсть прав:
- участь в управлiннi Товариством;
- участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство забезпечує акцiонерам доступ до документiв та iнформацiї в обсягах i в порядку, встановлених чинним законодавством України. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України, у випадках i в порядку, встановлених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
- голосувати на загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв;
- в переважному порядку на договiрних засадах одержувати послуги, що надаються Товариством;
- вийти в установленому порядку з Товариства шляхом вiдчуження належних їм повнiстю сплачених акцiй;
- отримати частину вартостi майна Товариства у натуральнiй чи у грошовiй формi у випадку лiквiдацiї / реорганiзацiї / Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй;
- висувати кандидатури посадових осiб Товариства.
- здiйснення продажу або iнше вiдчуження всiх або будь-якої частини належних їм акцiй в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України та Статутом емiтента.
Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi). Кошти перераховуються у термiн з 11.06.2018 по 02.07.2018 включно, за наступними реквiзитами: одержувач - ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ», код ЄДРПОУ 31171581, рахунок № 26509008000130 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478.
Метою розмiщення цiнних паперiв є залучення додаткових iнвестицiй на потреби дiяльностi Товариства, з метою пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi Товариство надає на ринку страхових послуг, а також, пiдвищення капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової компанiї. Кошти (100%), отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, Товариство планує використати:
30% - для придбання лiквiдних активiв;
70% -для збiльшення статутного капiталу з метою розробки нових та пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi Товариство надає на ринку страхових послуг, а також, пiдвищення капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової компанiї.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято акцiонерами ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ». Розмiщення акцiй здiйснюється виключно серед акцiонерiв ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» станом на 17.04.2018.
Конвертацiя акцiй в iншi цiннi папери не передбачається.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Iванов Олександр Сергiйович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


17.04.2018

(дата)

 
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua