Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

25.10.2021
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Титульний аркуш

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Iванов О. С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

           

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2021 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31171581

4. Місцезнаходження: 03035, м.Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-81-76, (044) 495-54-22

6. Адреса електронної пошти: krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

 

    1) інформація про випуски акцій емітента

X

    2) інформація про облігації емітента

 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

 

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iншiй юридичнiй особi.

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, тому що значних правочинiв в звiтному перiодi не вчинялось.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, в звiтному перiодi не вчинялось та приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Товариства не забезпеченi.

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство подає фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитор (аудиторською фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась аудитором (аудиторською фiрмою).

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

 


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Дата проведення державної реєстрації

            09.11.2000

3. Територія (область)

            м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

            49840320

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

7. Середня кількість працівників (осіб)

            13

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

            65.20 - Перестрахування

9. Органи управління підприємства

            1. Загальнi збори акцiонерiв.2. Наглядова рада.3. Правлiння.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа

Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"

04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 11-А

24214088

Борисов Дмитро Володимирович

-

-

Груша Степан Прокопович

-

-

Iщенко Олексiй Максимович

-

-

Тищенко Олексiй Семенович

-

-

Убийконь Тетяна Миколаївна

-

-

Тихонова Наталiя Володимирiвна

-

-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

            0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК", МФО 322540

2) IBAN

            UA393225400000026508102021029

3) поточний рахунок

            UA393225400000026508102021029

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

            , МФО

5) IBAN

           

6) поточний рахунок

           

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Страхування вiд нещасних випадкiв

АВ № 521034

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АВ № 521028

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АВ № 521030

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АВ № 521032

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)

АВ № 521033

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)

АВ № 521031

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування кредитiв ( у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

АВ № 521029

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування фiнансових ризикiв

АВ № 521035

26.01.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АВ № 522613

11.09.2014

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування залiзничного транспорту

Розпорядження  № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування повiтряного транспорту

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Обов'язк.страх.цивiльн.вiдповiд.суб'єкт.господарюв.за шкоду,яка може бути заподiяна пожеж.та авар.на об'єкт.пiдвищ.небезпеки,включ.пожежовибухонебезп.об'єкти та об'єкти,госп. Дiяльн.на яких може призв.до аварiй еколог.i сан.-епiдем.хар-ру

Розпорядження № 722

07.04.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Розпорядження № 2909

22.11.2016

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування сiльськогосподарської продукцiї

Розпорядження № 3787

19.09.2017

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам

Розпорядження № 2237

20.12.2018

Нацiональна комiсiя що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

 

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            Голова Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Iванов Олександр Сергiйович

3. Рік народження

            1981

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник Голови Правлiння

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Хомюк Галина Олександрiвна

3. Рік народження

            1977

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Начальник юридичного вiддiлу

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Сташук Вiкторiя Вiкторiвна

3. Рік народження

            1975

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ" Аудит-Стандарт", 32852960, Аудитор

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Головенець Ольга Олександрiвна

3. Рік народження

            1986

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Бухгалтер

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Голова Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Венецький Дмитро Олександрович

3. Рік народження

            1965

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Ревiзор

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Член Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Альпєрiна Тетяна Маркiвна

3. Рік народження

            1971

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Не працювала, -, Iнформацiя щодо стажу роботи, попередньої посади, яку займала посадова особа, найменування та iдентифiкацiйний код пiдприємства не надається тому, що посадова особа ранiше не працювала.

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Член Наглядової ради (акцiонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Волобуєва Юлiя Олександрiвна

3. Рік народження

            1985

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Не працювала, -, Iнформацiя щодо стажу роботи, попередньої посади, яку займала посадова особа, найменування та iдентифiкацiйний код пiдприємства не надається тому, що посадова особа ранiше не працювала.

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

1. Посада

            Внутрiшнiй аудитор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Марченко Тетяна Леонiдiвна

3. Рік народження

            1967

4. Освіта

            Вища

5. Стаж роботи (років)

            30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Страхова компанiя "Київська Русь", 31171581, Заступник головного бухгалтера

7. Опис

            Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

11492

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

48959

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

60451

X

X

Опис

Станом на 30.09.2021 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення товариства становлять 38 832 тис.грн., з них:

- довгостроковi забезпечення - 50 тис.грн.;

- довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 50 тис.грн.;

- страховi резерви - 38 782 тис.грн., в тому числi: резерв збиткiв або резерв належних виплат - 2 262 тис.грн., резерв незароблених премiй - 36 520 тис.грн.

Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства становлять 21 619 тис.грн. З них:

- Поточна кредиторська заборгованiсть за:

товари, роботи, послуги - 2 тис.грн.;

розрахунками з бюджетом - 11 492 тис.грн.

-Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 10 125 тис.грн.

 

 


VII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2020

16/1/2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв фондового ринку

UA4000145148

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

16,14

3088000

49840320

100

Опис

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкаї акцiї не торгуються, факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було.

Загальними зборами акцiонерiв 25.03.2020 р. прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на 17 883 120,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв  вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi сто двадцять гривень 00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв, а саме з 31 957 200,00 грн. (Тридцяти одного мiльйона дев'ятсот п'ятдесяти семи тисяч двохсот гривень 00 копiйок)  до 49 840 320,00 грн. (Сорока дев'яти  мiльйонiв вiсiмсот сорока тисяч трьохсот двадцяти гривень 00 копiйок), шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї) у кiлькостi 1 108 000 (один мiльйон сто вiсiм тисяч) штук номiнальною вартiстю 16,14 грн. (Шiстнадцять  гривень 14 копiйок)  кожна.

Мета емiсiї - забезпечення нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу Товариства.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №126/1/01, дата реєстрацiї 16.03.2001 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 296/1/03, дата реєстрацiї 27.06.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 463/1/03, дата реєстрацiї 30.09.2003 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 344/1/04, дата реєстрацiї 26.06.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 653/1/04, дата реєстрацiї 02.11.2004 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 417/1/05, дата реєстрацiї 16.09.2005 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №  83/1/06, дата реєстрацiї 24.02.2006  р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 350/1/06, дата реєстрацiї 31.07.2006 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 295/1/07, дата реєстрацiї 03.07.2007 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 133/1/2012, дата реєстрацiї 19.07.2012 р. втратило чиннiсть.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 29/1/2018, дата реєстрацiї 30.05.2018, видане НКЦПФР 20.08.2018 р. втратило чиннiсть.

 


XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

29.04.2020

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000145148

-

Статутом Товариства передбачено переважне право щодо вiдчуження акцiй третiй особi.

-

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

29.04.2020

16/1/2020

UA4000145148

3 088 000

49 840 320

3 088 000

0

0

Опис:

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.


 

КОДИ

 

Дата

01.10.2021

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників: 13

Адреса, телефон: 03035 м.Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 703, (044) 248-81-76

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

151

151

    первісна вартість

1001

332

332

    накопичена амортизація

1002

( 181 )

( 181 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

36

24

    первісна вартість

1011

128

128

    знос

1012

( 92 )

( 104 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

187

175

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

4 547

909

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

88

93

    з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

553

561

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4 637

37

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

65 852

86 797

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

65 852

86 797

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

29 669

34 841

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

29 669

34 841

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

105 346

123 238

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

105 533

123 413

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

49 840

49 840

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

7 222

7 222

Емісійний дохід

1411

7 222

7 222

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

1 039

1 126

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1 370

4 774

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

59 471

62 962

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

59

50

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

59

50

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

32 860

38 782

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

1 553

2 262

    резерв незароблених премій

1533

31 307

36 520

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

32 919

38 832

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

1

2

    розрахунками з бюджетом

1620

3 805

11 492

    у тому числі з податку на прибуток

1621

3 805

11 492

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

9 337

10 125

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

13 143

21 619

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

105 533

123 413

 

Керівник                                            Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер                         Головенець Ольга Олександрiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.10.2021

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

17 903

16 225

Премії підписані, валова сума

2011

449 269

280 498

Премії, передані у перестрахування

2012

( 431 325 )

( 265 342 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

5 213

-38 577

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

5 172

-37 508

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 455 )

( 1 660 )

Валовий:

    прибуток

2090

17 448

14 565

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-709

45

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-709

45

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

10

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2 609 )

( 2 444 )

Витрати на збут

2150

( 2 659 )

( 4 938 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 )

( 62 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

11 470

7 176

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3 938

4 776

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 25 )

( 26 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

15 383

11 926

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-11 892

-10 970

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

3 491

956

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3 491

956

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

13

7

Витрати на оплату праці

2505

1 470

1 143

Відрахування на соціальні заходи

2510

290

226

Амортизація

2515

12

12

Інші операційні витрати

2520

3 484

6 056

Разом

2550

5 269

7 444

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер                         Головенець Ольга Олександрiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.10.2021

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

458

785

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

434 107

260 947

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1 224

207

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 872 )

( 1 123 )

Праці

3105

( 1 169 )

( 908 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 313 )

( 242 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4 493 )

( 21 068 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 4 206 )

( 20 847 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 287 )

( 221 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 411 469 )

( 267 817 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 37 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

17 473

-29 256

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

3 472

4 182

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3 472

4 182

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

24 996

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

24 996

Чистий рух коштів за звітний період

3400

20 945

-78

Залишок коштів на початок року

3405

65 852

65 750

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

86 797

65 672

           

 

Керівник                                            Iванов Олександр Сергiйович

 

Головний бухгалтер                         Головенець Ольга Олександрiвна


 

КОДИ

 

Дата

01.10.2021

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

за ЄДРПОУ

31171581

       

 

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

49 840

0

7 222

1 039

1 370

0

0

59 471

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

49 840

0

7 222

1 039

1 370

0

0

59 471

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

3 491

0

0

3 491

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0