Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

22.06.2020 Зміна складу посадових осіб.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


22.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

36/20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).


Голова правління
Іванов Олександр Сергійович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03035, м.Київ, Київ, площа Солом'янська б. 2, офіс 703

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31171581

5. Міжміський код та телефон, факс:

044 248 81 76, 044 495 54 22

6. Адреса електронної пошти:

krus@krus.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.krus.kiev.ua/news/

22.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.06.2020

припинено повноваження

член правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Хомюк Галину Олександрiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020 р.) Обгрунтування змiн: в зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 14.07.2017 року.

22.06.2020

припинено повноваження

Голова правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020 р.). Обгрунтування змiн: в зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 20.04.2016 року.


22.06.2020

припинено повноваження

член правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Сташук Вiкторiї Вiкторiвни (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020 р.) Обгрунтування змiн: в зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 14.07.2017 року.

22.06.2020

обрано

Голова правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р., було прийняте рiшення про обрання на посаду Голови правлiння, термiном на три роки Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020 р.) Обгрунтування змiн: обрання правлiння. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь", Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

22.06.2020

обрано

член правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р., було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння термiном на три роки Хомюк Галину Олександрiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020 р.) Обгрунтування змiн: обрання правлiння.Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «СК «Київська Русь», заступник Голови правлiння з правових питань ПрАТ «СК «Київська Русь».

22.06.2020

обрано

член правління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

31171581

0

Зміст інформації:

22.06.2020р. Наглядовою радою ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 12 вiд 22.06.2020р.було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння термiном на три роки Сташук Вiкторiю Вiкторiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Пiдстава такого рiшення: рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № 12 вiд 22.06.2020р. Обгрунтування змiн: обрання правлiння. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Промислова Аудиторська Спiлка» - аудитор; ТОВ" Аудит-Стандарт" – аудитор, заступник Голови правлiння з фiнансiв ПрАТ «СК «Київська Русь».Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua