Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

01.03.2017 Річні загальні збори акціонерів СК "Київська Русь"

Шановні акціонери ПрАТ «СК «Київська Русь»!

Повідомляємо Вам, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»  відбудуться 14 квітня 2017 року об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом¢янська площа, б.2, оф. 703.  

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 14.04.2017 року з 09.55 до 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на  24 годину 10.04.2017р.  

Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливо в робочий час,  за  адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, б.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Іванов О.С. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.krus.kiev.ua/

    Перелік питань, включених до проекту порядку денного:  

 1.      Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

2.      Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2016 рік.

3.      Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4.      Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової ради та  Ревізора. 

7.      Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та прийняття  рішення про виплату дивідендів.

     8.   Затвердження Положень про Наглядову Раду, Загальні збори.


 

Основні   показники   фінансово-господарської   діяльності
підприємства

------------------------------------------------------------------

|            Найменування показника           |      Період      |

|                                             |------------------|

|                                             |звітний|попередній|

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Усього активів                               | 68574 | 10177

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Основні засоби                               | 268   |  1555    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Довгострокові фінансові інвестиції           |6188   |  6688    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Запаси                                       |   9   |   2      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Сумарна дебіторська заборгованість           |  5285 |  260     |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Грошові кошти та їх еквіваленти              | 27277 |  2110    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Нерозподілений прибуток                      |   0   |  102     |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Власний капітал                              |  10208|  10106   |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Статутний капітал                            | 10018 |  10018   |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Довгострокові зобов'язання                   |  28342|    60    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Поточні зобов'язання                         |  26373|  11      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Чистий прибуток (збиток)                     | 102   | -4020    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Середньорічна кількість акцій (шт.)          | 620720| 620720   |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Кількість власних акцій, викуплених протягом |       |          |

|періоду (шт.)                                |   --  |   --     |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Загальна сума коштів, витрачених на викуп    |   --  |   --     |

|власних акцій протягом періоду               |       |          |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Чисельність працівників на кінець періоду    |       |          |

|(осіб)                                       |   6   |   3      |

------------------------------------------------------------------

Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

 

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

 Проект рішення №1.

 Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства – Кулака О.Г.

Обрати секретарем чергових загальних зборів – Зінякову Н.С.

Призначити тимчасову Лічильну комісію у складі:

           Голова лічильної комісії – Сташук Вікторія Вікторівна

            Член лічильної комісії - Стецько Микола Степанович

Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2016 рік.

 Проект рішення №2.

Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2016 рік взяти до відома.

 

3. Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 Проект рішення №3.

Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

 

4. Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 Проект рішення №4.

Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

 
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

 Проект рішення №5.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової ради та  Ревізора.

 Проект рішення №6.

Затвердити Звіти Голови правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства. Визнати роботу Правління, Наглядової Ради та Ревізора задовільною.

 

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та прийняття  рішення про виплату дивідендів.

 Проект рішення №7.

Не розподіляти прибуток Товариства за 2016 рік та не нараховувати і не сплачувати дивіденди за 2016 рік.

 

8. Затвердження Положень про Наглядову Раду, Загальні збори.

 Проект рішення №8.

Затвердити Положення про Наглядову Раду та  Загальні збори.

 

 

Голова правління                                                                                        

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua