Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

31.03.2014 Доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

   Повідомляємо Вам, що згідно пропозиції акціонера ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулака О.Г. до порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь», що відбудуться 14 квітня 2014 року об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом'янська площа, буд.2, офіс 703, внесено доповнення, а саме питання  №13: Обрання Ревізора Товариства.

 Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 14 квітня 2014 року - з 09.55 до 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 08.04.2013р.

 Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства (Звіт Товариства) за 2013 рік.
 3. Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 4. Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками звітів Голови правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності Товариства за період 2013 року, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу.
 6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (реінвестиції дивідендів).
 9. Випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 13. Обрання Ревізора Товариства.

 Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

 Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливо в робочий час за адресою: м. Київ, Солом'янська площа, буд.2, оф.703 тел. (044) 244 04 14; 244 05 71.
Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua