Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження

03035, мiсто Київ, площа Солом'янська,2, офiс 703

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)-244-04-14 (044)-244-04-14

5. Електронна поштова адреса

krus@krus.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.krus.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаII. Текст повідомлення

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства Венецького Дмитра Олександровича, в зв’язку iз вiдсутнiстю необхiдностi наявностi посади Ревiзора(на розкриття паспортних даних згода не надана). Перебував на посадi Ревiзора товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером Товариства, володiє часткою в розмiрi 30% статутного капiталу емiтента

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Кулака Олександра Григоровича(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Волобуєву Юлiю Олександрiвну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Альперiн Тетяну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.07.2017 по 17.04.2018р. ). Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 40%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Венецького Дмитра Олександровича в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України (на розкриття паспортних даних згода не надана). Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – Ревiзор ПрАТ «Страхова компанiя «Київська Русь» з 14.07.2017 по 17.04.2018р.

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Альперiн Тетяну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 40% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – член Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь» з 14.07.2017 по 17.04.2018р..

17.04.2018р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 30 вiд 17.04.2018р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Волобуєву Юлiю Олександрiвну(на розкриття паспортних даних згода не надана) в зв’язку iз приведенням складу посадових осiб у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Є акцiонером Товариства, частка у статутному капiталi Товариства складає 30% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв : з 14.07.2017 по 17.04.2018р. член Наглядової ради ПрАТ «СК «Київська Русь».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Iванов Олександр Сергiйович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


17.04.2018

(дата)

 

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua