Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Додаток №1

до протоколу Наглядової ради  3 від 20.02.2018р.

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  12 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 08 квітня 2019 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 13.02.2019р.) – 1980000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 13.02.2019р.) –  1980000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят)  штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

1.Призначити  Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії - Стецько Микола Степанович.

2.Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Обрання голови, та секретаря чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Товариства – Венецького Дмитра Олександровича

Обрати секретарем чергових Загальних зборів – Волобуєву Юлію Олександрівну.

 

3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити  прибуток  Товариства за 2018 рік в сумі  43 950,00 грн.(сорок три тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (п’ять відсотків), що складає  2 198,00грн.(дві тисячі сто дев'яносто вісім) гривень, до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2018 рік в розмірі 41 752,00грн.(сорок одна тисяча сімсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок) залишити нерозподіленим.

 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення:

1. На підставі аудиторської перевірки, що здійснювалась  Товариством з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт», ідентифікаційний  код юридичної особи 32852960, (Свідоцтво №3345, рішення Аудиторської палати України №9 від 26.02.2004, зареєстровано в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 3345), групою аудиторів на чолі з директором,   аудитором Титаренко В.М. (сертифікат аудитора  № 006083, серія  «А», виданий  Аудиторською палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 року  в цілому охарактеризувати загальний фінансовий стан ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ»  на 31.12.2018р., як стабільний.   

2. Значення показників на звітну дату балансу (31.12.2018р.) свідчить про високій рівень як абсолютної, так і загальної ліквідності, задовільний рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості (автономії).

3. Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про наявність потенційних можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у найближчому майбутньому.

 4.Товариство має можливість  розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу.

 

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 10  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  періоду з 12.04.2019 року  по 11.04.2020 року,  вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

-          буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 

9. Схвалення та затвердження значних правочинів, вартість по яким складала  від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що був укладений Товариством до дати проведення річних Загальних зборів.

Проект рішення:

Схвалити та затвердити всі вчинені значні правочини, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складала від 10  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуються страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, що були укладені Товариством з 01.01.2018 року до моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами.(Перелік договорів додається до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

10. По внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Голові Правління Товариства – Іванову О.С. підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.krus.kiev.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства - Іванов Олександр Сергійович.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

 

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів  (до 12.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»                                                                                                                                   

                                                                                                                      (тис.грн)

Найменування показника 

період

звітний 

попередній

Усього активів                             

95634

72193

Основні засоби  (за залишковою вартістю)                           

68

13 

Запаси    

0

4

Сумарна дебіторська заборгованість         

21629

5193

Гроші та їх еквіваленти            

35918

34605

Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)                 

1344

1365

Власний капітал                            

 33562

11471 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

31957

10018

Довгострокові зобов'язання  і забезпечення               

79

3716

Поточні зобов'язання і забезпечення     

 29284

28492

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

43

1263 

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

1417668

620720   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)                                        

0,00003

0,002

 

Телефон для довідок: тел. (044) 244 04 14

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління 

ПрАТ «СК «Київська Русь»                                                                                     О. С. Іванов

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом’янська площа б.2, оф.703

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» повідомляє, що 

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 13.02.2019р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - що відбудуться 12.04.2019 року) складає –   1980000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

 

Загальна кількість  акцій Товариства станом на 13.02.2019р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - що відбудуться 12.04.2019 року) складає – 1980000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

 

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua