Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Додаток №1

до протоколу Наглядової ради  4  від 20.02.2020 р.

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

код за ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703,

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КИЇВСЬКА РУСЬ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  25 березня 2020 року за адресою: м. Київ,  Солом’янська площа, б.2, оф.703..

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 19 березня 2020 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 13.02.2020р.) – 1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 13.02.2020р.) – 1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.                   Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії – Амяга Ольга Сергіївна.

 

2.                   Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів  – Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Волобуєву Юлію Олександрівну.

 

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради  Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити  висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).

 

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства за 2019 рік задовільною.

 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити  прибуток  Товариства за 2019 рік в сумі 17 698 363,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот дев’яносто вісім тисяч триста шістдесят три гривні 00 копійок).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 884 918,00 грн.(вісімсот вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок), до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2019 рік в розмірі 16 813 445,00 грн.(шістнадцять мільйонів вісімсот тринадцять тисяч чотириста сорок п’ять гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

 

9. Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  періоду з 25.03.2020 року  по 24.03.2021 року,  вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

-          буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 

10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 17 883 120,00 грн. (Сімнадцять мільйонів  вісімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок) за   рахунок   додаткових   внесків, а саме  з 31 957 200,00 грн. (Тридцяти одного мільйона дев’ятсот п’ятдесяти семи тисяч двохсот гривень 00 копійок)  до 49 840 320,00 грн. (Сорока дев’яти  мільйонів вісімсот сорока тисяч трьохсот двадцяти гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)  у  кількості  1 108 000 (один мільйон сто вісім тисяч) штук номінальною вартістю 16,14 грн. (Шістнадцять  гривень 14 копійок)  кожна.

 

11. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення.

У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

 

 

 

 12. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій  у процесі емісії.

Проект рішення:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні 22,56 грн. (Двадцять дві гривні 56 копійок) за одну акцію.

 

13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення).

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про емісію 1 108 000 (один мільйон сто вісім тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 16,14 грн. (Шістнадцять  гривень 14 копійок)  кожна, загальною номінальною вартістю 17 883 120,00 грн. (Сімнадцять мільйонів  вісімсот вісімдесят три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок).

2.  Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є  акціонери Товариства станом на 25 березня  2020 року. 

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

 

14.  Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

·         затвердження результатів емісії акцій;

·         затвердження звіту про результати емісії акцій;

·         прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

·         повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

 

15. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

·         проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

·         проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Іванова О.С. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання  Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Іванову О.С. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями

 

17. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С., підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції.

 

18. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції.

 

19. Про внесення змін до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Іванову О.С., підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» в новій редакції.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – www.krus.kiev.ua.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних Загальних зборах не виключає право участі на цих Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати прове­дення Річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03035, місто Київ, Соломянська площа, будинок 2, офіс 703. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Голова Правління Товариства – Іванов Олександр Сергійович.

 

Товариство до початку Річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів  (до 25.03.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Річних Загальних зборів.

 

Телефон для довідок: (044) 495-54-22.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «СК «Київська Русь»                                                                                                                                   

 

Найменування показника 

Період

звітний  (2019)

тис.грн.

Попередній (2018) тис.грн.

Усього активів                             

 132 975

 95 634

Основні засоби  (за залишковою вартістю)                           

 52

68 

Запаси    

 -

- 

Сумарна дебіторська заборгованість         

 1 297

 21 629

Гроші та їх еквіваленти            

65 750

35 918

Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)                 

19 040

1 344

Власний капітал                            

51 260

33 562

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

31 957

31 957

Довгострокові зобов'язання  і забезпечення               

70 481

32 788

Поточні зобов'язання і забезпечення     

11 234

29 284

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

17 698

43

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

 1 980 000

1 417 668 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)                                        

8,94

0,03  

 

 

 Уповноважений Наглядовою радою

 

Голова Правління 

ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь»                                                                           О.С. Іванов

 

Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua